มอบข้าวสาร ให้แก่บ้านราชาวดี

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี จ.นนทบุรี โดยมี คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณพรพรรณ คำเพิ่มพูล ผู้ปกครองบ้านราชาวดีหญิง เป็นผู้รับมอบ


เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เนื่องจากความยากลำบากในการบริจาค ทำให้จำนวนผู้บริจาคและปริมาณการบริจาคลดลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ขอเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บ้านราชาวดี เพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน