รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) เพิ่มเติมปี2564

ตามที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาที่เรียนดี และเรียนปานกลาง ทุกระดับชั้น ที่มีความประพฤติดี และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
บัดนี้ คณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ

ด.ช. สุวิทย์ โพธิวัด ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง) จ.นนทบุรี

ในการนี้  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ตามรายชื่อข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ