รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ตามที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 นั้น


ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด 


ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 มีดังนี้


ตามที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 นั้น


ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด  

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 มีดังนี้


1 นายจักรดุลย์ ธรรมใจ ชั้นปีที่ 1 ม.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

2 นางสาวกมลชนก เตชัย ชั้นปีที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย

3 นายนนทวัฒน์ เม่งวงแหวน ชั้นปีที่ 1 ม.นเรศวร จังหวัด พิษณุโลก
4 นายชัยณรงค์ สุวัชรังกูร ชั้นปีที่ 1 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัด นราธิวาส
5 นางสาวชนิษฎา มีมาก ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
6 นางสาวนันท์นภัส วิเชียร ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
7 นายพลัฏฐ์ รุ่งเชวง ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
8 นางสาวนันทกานต์ แก้วตาทิพย์ ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
9 นางสาวบุญสิตา บัวหลวง ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
10 นายธนัช เจริญยศ ชั้นปีที่ 1 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
11 นางสาวณัฏฐณิชา ยิ้มหิ้น ชั้นปีที่ 2 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
12 นางสาวสุวรรณทิพย์ เพ็ชรน้ำแดง ชั้นปีที่ 3 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ ชั้นปีที่ 4 ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช


ในการนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ตามรายชื่อข้างต้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงไม่รับเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
             
              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                              ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564