รับมอบเงินสมทบมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก คุณอดิศักดิ์ - คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม